Εταιρική Ευθύνη

. Designer

Η ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την κοινωνία: Ένα ασφαλές και δίκαιο μέλλον για όλους.

Ο όμιλος Ραγκαβάνης αποσκοπεί σε μια υπεύθυνη, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, έχει σαφή στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Περιβάλλον

Ο σεβασμός προς το Περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευημερία του ομίλου καθώς και για τη βιώσιμη ανάπτυξή του.Η Περιβαλλοντική πολιτική μας, διαχέεται σε όλες τις πτυχές της εταιρικής μας δραστηριότητας.

Σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝ Α.Ε. και την ΑΦΗ Α.Ε μέσα σε ειδικούς κάδους, που είναι τοποθετημένοι εντός των επιμέρους εταιρειών, επιτυγχάνουμε την ανακύκλωση προϊόντων όπως λαμπτήρες, μπαταρίες, οικιακές συσκευές καθώς και χαρτί.

Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού, η ενσωμάτωση της φράση «Please consider the environment before printing» στην εταιρική προσωπική υπογραφή των εργαζομένων καθώς και η επιλογή ειδικών λαμπτήρων για το φωτισμό των επαγγελματικών μας χώρων είναι μερικές από τις ενέργειες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.

Τέλος, οι επιμέρους εταιρείες του ομίλου διαθέτουν Πράσινο πιστοποιητικό ενέργειας, η ενέργεια τους δηλαδή προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εργαζόμενοι

Ο όμιλος μας προωθεί την κουλτούρα της υπευθυνότητας, της ηθικής, της ακεραιότητας και της διαχείρισης του κινδύνου, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, σε κάθε εργαζόμενό μας και το ίδιο αξιώνουμε για τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας. Μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και ταυτόχρονη επιδίωξη για μια καλή και ισορροπημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή, στοχεύουμε σε μια συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη.

Επιπρόσθετα, δεδομένου της κατάστασης της χώρας μας λόγω της πανδημίας και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν ότι η πρόληψη κατά του SARS-COV 2 αποτελεί πρωτίστως θέμα Δημόσιας Υγείας, αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε εκτίμηση κινδύνου του υιού (μέσω του ενοποιημένου συστήματος ISO) καθώς και συνεχόμενες συστάσεις σε εργαζομένους και πελάτες του ομίλου, σύμφωνα πάντα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Κοινωνική προσφορά

Σημαντικό μερίδιο κερδών του ομίλου μας πηγαίνει σε κοινωνικούς φορείς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Υποστηρίζοντας το Ραταριανό Όμιλο της Πάτρας στις δράσεις του, έχουμε συνδράμει με το δικό μας τρόπο στην ενίσχυση εξοπλισμών σε σώματα ασφαλείας και σε τομείς της υγείας .

Επιπλέον, εδώ και χρόνια συλλέγουμε πλαστικά καπάκια με σκοπό την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων από αρμόδιους φορείς σε συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες.